'************************************** ' Name: robert ' Description:coderen van tekst en decod ' eren. in vele toepassingen te gebruiken. ' ' By: robert van herp ' ' ' Inputs:None ' ' Returns:None ' 'Assumes:None ' 'Side Effects:None '************************************** Option Explicit Dim c(255, 255), Naam, sleutel, gecodeerd, even As String Dim t, a, tel, max, plaats, mem, b As Integer Private Sub maakcodelijst() 'maakt lijst om code te genereren t = -1 Do Until a = 255 t = t + 1 mem = t Do Until b = 255 If b + t > 255 Then t = 0 c(a, b) = c(a, b) + Chr(b + t) b = b + 1 Loop b = 0 a = a + 1 t = mem Loop End Sub Private Sub Command1_Click() Naam = Text1.Text sleutel = Text2.Text 'maakt code van de opgegeven naam plaats = 0 For tel = 1 To Len(Naam) plaats = plaats + 1: If plaats > Len(sleutel) Then plaats = 1 gecodeerd = gecodeerd + c(Asc(Mid(Naam, tel, 1)), Asc(Mid(sleutel, plaats, 1))) Next plaats = 0: Naam = "" Text3.Text = gecodeerd 'maakt van code weer de naam t = 0: tel = 0: a = 0 For a = 1 To Len(gecodeerd) t = t + 1: If t > Len(sleutel) Then t = 1 plaats = Asc(Mid(sleutel, t, 1)) Do Until tel = 255 If c(tel, plaats) = Mid(gecodeerd, a, 1) Then Naam = Naam + c(tel - 1, 1): Exit Do tel = tel + 1 Loop tel = 0 Next a Text4.Text = Naam: Naam = "": gecodeerd = "" End Sub Private Sub Form_Load() Call maakcodelijst End Sub